Regulamin

REGULAMIN KONKURSU 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ SALUS SP. Z O.O.

§ 1.

ZASADY OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Salus sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach przy ulicy Leśnej 6a („Organizator” lub „Salus”).
 3. Konkurs ma na celu losowe wyłonienie osób, które zgłosiły się poprzez konto Salus na platformie facebook.pl. 
 4. Celem Konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia i propagowanie regularnego kontrolowania stanu zdrowia.
 5. Konkurs odbywa się̨ zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie („Regulamin”). 
 6. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy użytkownik platformy facebook.pl, który kliknie przycisk „Lubię to” na profilu Salus prowadzonym na platformie facebook.pl oraz udostępni na swoim prywatnym profilu post Salus informujący o Konkursie.
 2. Udostępnienie na prywatnym profilu prowadzonym na platformie facebook.pl informacji o organizowanym przez Salus Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu oraz zgłoszeniem do Konkursu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji losującej laureatów Konkursu.
 4. Nie dopuszcza się uczestnictwa w Konkursie w grupach osobowych. 
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. W Konkursie dopuszczalny jest udział osób, które ukończyły 18 rok życia.

§ 3.

TERMIN KONKURSU

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 27.09.2018 r. i zakończy się w dniu 15.10.2018 r.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się do 19.10.2018 r., przy czym Organizator zastrzega możliwość wydłużenia terminu ogłoszenia wyników Konkursu do dnia 31.10.2018 r. z przyczyn organizacyjnych.
 3. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej w postaci wiadomości prywatnej skierowanej poprzez platformę facebook.pl.
 4. Odbiór nagród będzie możliwy w siedzibie Organizatora przy ulicy Leśnej 6a w Chojnicach po okazaniu wiadomości otrzymanej od Organizatora przez platformę facebook.pl.
 5. Odbiór nagród może nastąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej przez Laureata. 

§ 4.

NAGRODY

 1. Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody (łącznie „Nagrody”):
 1. voucher rabatowy o wartości 700,00 zł na zabieg o wartości 1.000,00 zł, który zostanie wykonany przez lek. med. Łukasza Banasika,
 2. dwa vouchery rabatowe o wartości 400,00 zł na zabieg o wartości 700,00 zł, który zostanie wykonany przez lek. med. Łukasza Banasika,
 3. dwa vouchery na bezpłatną konsultację u lek. med. Łukasza Banasika,
 1. Nagrody zostaną przyznane pięciu losowo wybranym osobom.
 2. Nagrody nie są imienne. Nagrody mogą zostać wykorzystane przez osoby, której Laureaci przekażą Nagrody.

§ 5.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. W skład komisji konkursowej, która wylosuje Laureatów Konkursu, wchodzą następujące osoby:
 1. […];
 2. […]; 
 3. […].
 1. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, bez możliwości odwołania. 

 

§ 6.

DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), niniejsza klauzula opisuje przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas Konkursu jest Salus i przetwarza te dane osobowe w celu organizacji Konkursu i wyłonienia Laureatów Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika.
 3. W zakresie wymaganym przez stosowne przepisy o ochronie danych, Uczestnikom przysługują wszystkie prawa „osoby, której dane dotyczą” w zakresie ich danych osobowych. Między innymi są to prawa do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych;
 2. uzyskania kopii danych osobowych;
 3. sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. przekazywania danych osobowych;
 7. przeciwstawienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.
 1. Salus przetrzymuje dane osobowe Uczestników Konkursu przez okres niezbędny do celów, do których dane zostały zebrane, a mianowicie przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureatów oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia praw Salus lub przez okres wymagany przepisami prawa. 
 2. Salus nie będzie udostępniać Danych Osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Podczas przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane decyzje zautomatyzowane.
 4. Uczestnicy są uprawnieni do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych organów zajmujących się ochroną danych w ich kraju.
 5. Dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Kontrolera Ochrony Danych z ramienia Salus na adres ul. Leśna 6a Chojnice.

§ 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie modyfikacji postanowień Regulaminu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.