Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Celem niniejszego komunikatu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez „SALUS” sp. z o. o. z siedzibą w Chojnicach, ul. Leśnej 6A, (89-600) – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „SALUS”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”)

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

SALUS przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenie państwu usług medycznych i wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych w tym zakresie, a także prawnie uzasadnionych interesów administratora (tj., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO).W pozostałych przypadkach SALUS przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej Państwa z SALUS, świadczenia na rzecz Państwa usług, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) bądź na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

SALUS przetwarza Państwa dane w następujących celach wynikających z ciążących na nim prawnych obowiązków, a wynikających z przepisów regulujących świadczenie usług medycznych:

 1. prowadzenia, przechowywania i udostępniania Państwu dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o prawach pacjenta,
 2. weryfikacji Państwa uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celu ich rozliczania, w szczególności z NFZ, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotne finansowanych ze środków publicznych,
 3. odbierania i archiwizowania przez SALUS Państwa oświadczeń odnośnie udostępniania Państwa dokumentacji medycznej.

Cele, w których SALUS może przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:

 1. zapewnienie kontaktu z Państwem, informowanie Państwa o zarezerwowanych wizytach lekarskich, ich potwierdzeniu lub odwołaniu oraz w innych sprawach związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówek medycznych SALUS,
 3. współpraca z zewnętrznymi kontrahentami i partnerami, w zakresie w jakim działania te nie naruszą tajemnicy lekarskiej,
 4. marketing własnych usług,
 5. gdy znajdzie to zastosowanie, cele związane z prowadzeniem postępowań spornych przez SALUS oraz postępowań przed organami władzy publicznej (np. PIP, US).

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg prawny, niezbędny do świadczenia usług medycznych, wynikający w szczególności z ustawy o prawach pacjenta. W zakresie nieobjętym przepisami prawnymi podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora wskazanych powyżej, a także wykonania umowy z Państwem o ile ma to zastosowanie. SALUS przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.

Brak podania przez Państwa danych osobowych może stanowić przeszkodę lub uniemożliwić świadczenie Państwu usług medycznych lub realizacji umowy przez SALUS.

Zgoda może być przez Państwa w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia.

W przypadku gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych jak e-mail czy numer telefonu jest pacjent SALUS upoważniający Państwa do udostępnienia Państwu jego dokumentacji medycznej, Kontrahent lub inne, publicznie dostępne źródła (KRS, CEIDG, Internet).

Odbiorcy danych osobowych

W toku normalnego prowadzenia działalności SALUS może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a także obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej), gdy jest to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na SALUS obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:

 1. dostawców usług zaopatrujących SALUS w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające sprawne funkcjonowanie oraz zarządzanie organizacją SALUS (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zajmującym się ochroną fizyczną obiektu mieszczącego siedzibę Spółki, firmom kurierskim i pocztowym);
 2. kontrahentów Spółki, którym Państwa dane mogą zostać przekazane na potrzeby realizacji zawartych umów, w celach identyfikacyjnych i kontaktowych;
 3. dostawców usług prawnych, doradczych, konsultacyjnych, audytowych, podatkowych, rachunkowych oraz wspierających SALUS w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
 4. organy władzy publicznej,

Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych
w niniejszej informacji powyżej tzn. w celu świadczenia usług medycznych lub w celu realizacji umowy łączącej Państwa z SALUS, a po ich zakończeniu/rozwiązaniu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Procesy przekazywania danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych:

Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługujące Państwu prawa

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

 1. Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne
 2. Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo SALUS
 6. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez SALUS naruszają prawo.

W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, SALUS dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

Postanowienia końcowe

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez SALUS. Dokładamy wszelkich starań
w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.

W przypadku pytańdotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail biuro@cmsalus.pl lub listownie na adres siedziby.